متن مذاکرات نماينده ايران و نماينده آمريکا در ژنو

18 07 2008

 

 طبق معمول، نماينده ايران با خلاقيت و هوش سرشار خود گزينه های متعددی را پيش روی طرف آمريکايی خود قرار داد:

گزينه اول : ما غني سازي را تعليق نميکنيم ولي شما هم بما حمله نکنيد !
واکنش اول : برو بابا !

گزينه دوم : ما تعليق نميکنيم ولي شما هم حمله نکنيد در عوض نظرتان درباره دفتر حافظ منافع در ايران چيه ؟!
واکنش دوم : نه درآنصورت ما دفتر نميخواهيم خودمان مي آئيم تمام ايران را ميگيريم ميکنيم دفتر !

گزينه سوم : ما تعليق ميکنيم ولي شما به کسي نگوئيد منتها چون اخيراً ما خودمان خودمان را افشاء ميکنيم هر وقت افشاء شد شما بما يک حمله اي چيزي بنمائيد که ما به مردم بگوئيم ديدي حالا پاليزدار دروغ ميگويد ؟!
واکنش سوم : نخير ما بعدش حمله نمي نمائيم شما خودتان که استاد اينجور کارهائيد ! سي سال است اول يواشکي يک کاري را ميکنيد بعد يکي از خودتان ميرود آنرا افشا ميکند بعد چندتاي ديگر از خودتان به مردم حمله ميکنند ! اينکه ديگر اينهمه ناو و ناوکشي نميخواهد ! مردمتان هم که به اين چيزها عادت دارند !

گزينه چهارم : ما تعليق ميکنيم ولي بگذاريد لااقل يک حالي از اين اسرائيل بگيريم !
واکنش چهارم : مگه الآن داريد به اسرائيل حال ميدهيد که ميخواهيد آنرا بعداً بگيريد ؟! عجب خريه ها ! ما و اسرائيل ببخشيد فرقمان چيه ؟!

گزينه پنجم : ما تعليق نميکنيم ولي شما هم بما حمله کنيد منتها بعدش بگذاريد ما باز هم حکومت کنيم !
واکنش پنجم : تو اصلاً انگار بدتر از محمود بد جوري ديوانه اي ! بابا اگر ما بگذاريم باز هم شما حکومت بکنيد که دوباره پس فردا ميشه هميني که الآن هست بعد بايد دوباره تمام اينکارها را از اول بکنيم ! دانشمند تر از تو ديگه نداشتند بفرستند ژنو ؟!

گزينه ششم : ما تعليق نميکنيم ولي شما بما حمله کنيد منتها بعدش بگذاريد ما باز هم در ايران بمانيم !
واکنش ششم : ببين تو يا خيلي تيزي يا خيلي خري ! ببخشيد بودن شما در ايران با حکومت کردنتان چقدر فرق دارد ؟! آن شاه بدبخت هم همينکار را کرد که آخرش شد اين ! لا اله الاّ الله !

گزينه هفتم : ما تعليق ميکنيم شما هم بما حمله نکنيد ولي بگذاريد نفت گران بشود !
واکنش هفتم : تو به حضرت عباس يه چيزيت ميشه ! ديوانه اگر نفت را گران بکنيم همه چيز در همه جا گران ميشود بعد پس فردا شما اين خل و چل هفتاد سانتي تان را ميفرستيد دور دنيا که بگويد ايها الناس ! ديديد ما الآن اگر بجاي نفت اورانيوم داشتيم هيچي گران نميشد ؟! بعد دوباره غني ميکنيد بعد دوباره بايد بشينيم همينجا همينها را به هم بگوئيم !

گزينه هشتم : ما تعليق نميکنيم شما هم حمله نکنيد ولي حق و حسابتان را با ما دو برابر حساب کنيد !
واکنش هشتم : مشنگ اگر تو بيکاري ما يک عالمه کار داريم ها ! خيلي خري که هنوز نميداني چرا همان دفعه اول بهتان حمله نکرديم ! تو هم انگار يکي از ايراني تبارهاي مقيم ديسکوهاي دوبي هستي نه ؟! آخه انگار اصلاً از اوضاع داخل مملکت خودتان هم خبر نداري ! بابا جان برو بقيه واکنشها را بخوان بخدا از اين خرفتي درميآي !

گزينه نهم : ما تعليق نميکنيم بعد با فتوشاپ مانور برگزار ميکنيم بعد شما به همه بگوئيد ترسيده ايم بعد ما يواشکي تعليق ميکنيم !
واکنش نهم : خدايا امان از هرچي زبون نفهم الاغ ! آخه اي.کيو.سان اگر ما اينرا بگوئيم ، به شما هم که اعتباري نيست پس فردا تعليق نميکنيد ما ميخواهيم حمله بکنيم بعد اين مردم بدبخت فکر ميکنند ما که از مانور شما خيلي ترسيده ايم از خود شما بيشتر ميترسيم بعد دوباره هشت سال بعدش شما شربت زهرمار ميخوريد بعد سي چهل سال نوادگان آن مردم قبلي را ميفرستيد دانشگاههاي خودتان نوابغتان را ما بايد بفرستيم دانشگاههاي خودمان ! ببينم ؟ راستي راستي دبير امنيت ملي اينها توئي ؟!

گزينه دهم : خب پس بفرمائيد ما ديگر چه خاکي بسر خودمان و شما بريزيم ؟! نه بفرمائيد ديگر !
واکنش دهم : ببينم تو گرفتي ما رو ؟! يارو تو آخه الآن اصلاً ميداني براي چي آمدي اينجا ما رو هم اسير عبير خودت کردي ؟! خب خره اينو که ما يکساله داريم ميگيم شما بايد چيکار کنيد آخه حمال تو هم از همون دکترهاي سهميه اي هستي که بجاي مدال المپياد روي پيشونيت جاي مهر کاشتي باهاش حال هم ميکني ؟! آي سولانا بيا من کف کردم ! بابا ما گه خورديم ! شما برويد همان کار خودتان را بکنيد ما هم ميدانيم بايد چيکار کنيم ! آي سولانا سر راه يه تزريقاتي هم بيار من فشارم بدجوري رفته بالا !

در اينجا ناگهان مذاکرات نيمه کاره ماند ولي آخرش نه ما تعليق کرديم نه امريکا حمله کرد نه چيزي !

(منبع: وبلاگ عليرضا رضايی)

Advertisements

کارها

Information
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: