اگر دو گاو داشته باشید…

13 07 2008

سوسيالسيم: دو گاو داريد. يكي را نگه ميداريد. دومي را به همسايه خود ميدهيد !

كمونيسم: دو گاو داريد. هر دوتاشان را به دولت ميدهيد تا شما و همسايه تان را در شيرش شريك كند !

فاشيسم: دو گاو داريد. شيرشان را به دولت ميدهيد. دولت آنها را به شما ميفروشد !

كاپيتاليسم: دو گاو داريد. هر دوي آنها را ميدوشيد. شيرشان را بر زمين ميريزيد تا قيمتها همچنان بالا بماند !

نازيسم: دو گاو داريد. دولت به سوي شما تيراندازي ميكند و هر دو گاو را صاحب ميشود !

آنارشيسم: دو گاو داريد. گاوها شما را ميكشند و همديگر را ميدوشند !

بوروكراسي: دو گاو داريد. براي تهيه شناسنامه آنها هفده فرم را در سه نسخه پر ميكنيد. وقت پيدا نميكنيد شير گاوها را بدوشيد !

سازمان ملل: دو گاو داريد. فرانسه دوشيدنشان را وتو ميكند. آمريكا و انگليس شير دادن گاوها به شما را وتو ميكنند. نيوزلند راي ممتنع ميدهد !

ايده آليسم: دو گاو داريد. ازدواج ميكنيد. همسر شما آنها را ميدوشد !

رئاليسم: دو گاو داريد. ازدواج ميكنيد. اما هنوز هم خودتان گاوها را ميدوشيد !

جمهوري اسلاميسم: دو گاو داريد. حرام است به پستان گاو ماده دست بزنيد !

فمينيسم: دو گاو داريد. اما حق نداريد شير گاو ماده را بدوشيد. گاو نر اشكالي ندارد !

پلوراليسم: دو گاو داريد. يكي شان ماده است يكي شان نر. از هر كدام شير بدوشيد فرقي نميكند !

ليبراليسم: دو گاو داريد. آنها را نميدوشيد. چون به آزادي شان لطمه ميخورد !

دموكراسي مطلق: دو گاو داريد. از همسايه تان راي ميگيريد كه آنها را بدوشيد يا نه !

سكولاريسم: دو گاو داريد. پس ديگر به خدا نيازي نداريد !

Advertisements