آموزش زبان ترکی در ايکی ثانيه

1 07 2008

· هرگاه حرف ب ساكن قبل از ر بيايد جاي آنها عوض مي شود:
كبريت: كربيت
تبريز: تربيز

· حرف گ در اول كلمه ق و در ساير موقعيتها ج ادا ميشود:
گازوئيل: قازوئيل
تگرگ: تجرج
كامپيوتر: قامپيوتير

· گاه حرف ه در آخر كلمه به ي و در برخي انواع گويش به صداي او تبديل ميشود:
گوجه فرنگي: قوجي فرنجي (يا همان گيرميز بادمجان)
ماهي تابه: مايتابو

· صداي ق به صداي گ و حرف گ در اول كلمه با صداي ق ادا مي شود. در برخي موارد ق حذف ميشود:
قند: گند
گلابي: قلابي
آقاي رئيس: آي رئيس

· گاه حرف ي بعد از حرف با صداي كسره با صداي و تلفظ ميشود:
مدير: مدور

· بعد از حروفي كه در كلمه با صداي كسره ادا ميشوند يك ي اضافه ميشود:
مثال: ميثال
ابتدا: ايبتيدا
چراغ: چيراگ

· حرف ك هيچگاه با صداي ك ادا نشده و بسته به موقعيت حرف در كلمه، موقعيت كلمه در جمله، وضع عصبي گوينده، محل تولد گوينده، موقعيت ستاره قطبی در آسمان، وضع آب و هوا و … با صداي ش خ چ ق ادا شده و گاه اصلا ادا نمي شود:
من به تك تك سوالات شما پاسخ خواهم داد: من بي تشتچ سوالات شما پاسخ خواهم داد
مرتيكه كثافت درست رانندگي كن: مرتيچه چثافت درست رانندجي قن
سلام آقاي دكتر: سلام آي دتر
زبان بيسيك: زبان بيسيخ
چكار مي كني؟: چخار موقونو ؟

· معمولا افعال در حالت اول شخص به صورت دوم شخص بيان ميشوند:
من با شما نبودم: من به شما نبودی

· ضمير ملكي متصل دوم شخص به صورت سوم شخص بيان ميشود:
حالت خوبه ؟: حالش خوبي ؟

Advertisements